Groep 3/4

Godsdienst

Op maandag openen we de week met alle leerlingen van de school in de hal. Er wordt een Bijbelverhaal vertelt en we zingen een psalm. Ook worden er dan regels besproken waar die week extra op gelet wordt.

Van dinsdag t/m donderdag horen de kinderen in de klas een Bijbelverhaal en op vrijdag doen we een verwerking. We volgen het rooster van ‘Hoor het Woord’.

Iedere week wordt een psalm geleerd, het rooster daarvoor staat in de jaargids. Op maandag wordt de psalm in groepjes overhoord.

Sociale vaardigheid

De kinderen leren hoe ze op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Ook leren de kinderen gevoelens van zichzelf en anderen herkennen en daarop reageren. We oefenen dat d.m.v. verhalen, rollenspellen en gesprekken (bijv. door voorvallen in de klas). Ook de regels in de klas en op school zijn daarbij belangrijk.

Rekenen

We gebruiken de methode ‘De wereld in getallen’. Iedere week zijn er 4 lessen en daarnaast zijn er taken die de kinderen op hun eigen niveau kunnen doen. De derde les is altijd een projecttaak waarin de kinderen leren klokkijken, meten en wegen, geldrekenen e.d. Bij de andere lessen leren de kinderen optellen en aftrekken en in groep 4 ook de tafels.

Taal/lezen

Bij taal werken we met de methode ‘Taalfontein’. 

In groep 3 leren de kinderen de letters aan de hand van woordkaarten. Ze leren letters lezen en schrijven en kunnen er woordjes en later zinnen mee maken. Ook beginnen ze met voorbereidend begrijpend lezen. Er wordt in groep 3 veel aandacht besteed aan woordenschat. Iedere maandag wordt een verhaal voorgelezen over Daan en Roos, daarbij wordt een praatplaat gebruikt met woordenschatwoorden. Na elke 4 weken volgt een week met een toets en herhaling en/of verdieping van het geleerde. 

Verder krijgen de kinderen vanaf de vierde week een ‘spetterkaart’, dat is een miniboekje. Ze krijgen dat ook mee naar huis zodat de kinderen thuis kunnen laten horen wat ze al kunnen lezen.

In groep 4 werken de kinderen aan hun taalontwikkeling aan de hand van een thema. We werken afwisselend aan Taalbeschouwing( hoe zit onze taal in elkaar (bijv. verkleinwoorden, wie-,wat-,waar-delen, vraagzinnen maken etc.) , Stellen (een tekst schrijven) en Begrijpend Lezen. Dat laatste doen we met ‘Nieuwsbegrip'. Daarbij komt elke week een actueel thema uit het nieuws naar voren en krijgen de kinderen allerlei strategieën aangeboden om een tekst te leren begrijpen. In groep 4 wordt er veel aandacht besteed aan woordenschat. Bij elk thema worden een aantal woordclusters behandeld die in dat thema regelmatig aan bod komen.

De kinderen lezen in de klas leesboekjes op hun eigen AVI-niveau, of net iets hoger. Ze lezen ook allerlei soorten woordrijtjes zodat het lezen steeds vlotter gaat.

In groep 4 worden bij spelling heel veel spellingregels voor het eerst aangeboden en geoefend. De kinderen krijgen daar ook huiswerk voor mee naar huis. Ze krijgen een woordpakket mee dat ze thuis 3x dienen te schrijven.

Zaakvakken

In onze groep krijgen de kinderen aardrijkskunde uit de methode ‘Geobas’. We doen lessen natuur en soms leren de kinderen ook al iets over vroeger. Verkeer krijgen de kinderen uit de methode ‘Wegwijs’. 

Creatieve vakken

Elke maandagmiddag mogen de kinderen tekenen n.a.v. een opdracht. Op donderdagmiddag doen we handvaardigheid en op vrijdagmiddag hebben de kinderen muzieklessen.

Bewegingsonderwijs/zwemmen

Iedere dinsdagmiddag gaan we met de bus naar sporthal Duijvestein om te gymmen. De ene week bewegen we met toestellen, de andere week doen we een spelles. 

Groep 4 gaat op iedere vrijdag met de bus naar zwembad de Welle voor schoolzwemmen. Ze leren daar allerlei vaardigheden om een diploma te kunnen halen.

350