Groep 7/8

De belangrijkste regels in onze groep zijn: respect en eerlijkheid.

Communicatie: Het is belangrijk als de lijnen kort lopen. Neemt u a.u.b. meteen contact op als u vragen of opmerkingen heeft. Kinderen vertellen vaak vanuit hun eigen beleving. Vindt u het een vreemd verhaal, bel even met de juf of meester. Soms blijkt een en ander heel anders in elkaar te zitten. Voor de kinderen is het heel belangrijk dat ze weten dat de meester/juf en de ouders op één lijn zitten en dat u ook checkt wat ze vertellen. Voor alles geldt: u bent altijd van harte welkom met uw vragen, opmerkingen, klachten, maar ook complimentjes. We hebben elkaar nodig. U kent uw kind het best, wij werken er een groot deel van de dag mee. Het doel van opvoeding en onderwijs dient altijd te zijn: de ere Gods. Wat zou het een groot wonder zijn als onze kinderen de Heere mochten vrezen, niet dankzij, maar ondanks ons.

De lesstof:

Bijbelse Geschiedenis

Op maandag houden we met de hele school weekopening in de hal.

Op maandag overhoren we een (gedeelte van een) catechismusvraag en bespreken een nieuwe. Het psalm- en catechismusrooster staat achterin de schoolgids.

Dinsdag t/m donderdag wordt een Bijbelverhaal verteld. Op donderdagmiddag gebruiken we het boekje Namen en Feiten. Elke week wordt een les gemaakt en een les geleerd. Op vrijdag wordt een verhaal uit de kerkgeschiedenis verteld .Ook daarvan worden lessen overhoord.

Rekenen

We rekenen dagelijks 5 kwartier. We gebruiken de methode Wereld in Getallen. Per leerjaar worden twee boeken doorgewerkt, vier lessen per week+ taken waarin wordt gedifferentieerd. Elke vijfde week worden toetsen afgenomen. Groep 8 heeft in het tweede boek geen toetsen meer, maar de laatste toetsen van deel 1 doen we in de tweede helft van het schooljaar.

De verschillende onderdelen bij rekenen zijn: hoofdrekenen, (les 1 ), cijferen (les 2), nieuwe stof (les 3) en herhalingsstof (les 4).Deze stof wordt in verschillende schriften gemaakt, omdat er ook verschillende rapportcijfers zijn voor cijferen, hoofdrekenen, vraagstukjes e.d.

Elke vrijdag maken de leerlingen een les redactiesommen (verhaaltjessommen).Zo trainen we de manier van vragen van de verschillende toetsen (Cito, Eindtoets gr. 8).

Grafieken, meten( metriek stelsel), procenten, breuken en informatieverwerking worden op donderdag en vrijdag gedaan. Groep 7 begint daar in februari mee. Groep 8 krijgt die onderdelen verder in het jaar ook mee als huiswerk.

Elk jaar kunnen de kinderen een tafeldiploma halen. Op deze manier hopen we dat de tafels er beter in blijven.

Taal

Dagelijks anderhalf uur tot twee uur.

Maandag geven we werkwoordspelling en een dictee. Thuis oefenen de kinderen drie keer het woordpakket. Daarin staan de woorden naar analogie (dezelfde spellinggevallen in een rijtje) . Indien nodig oefenen kinderen op school dagelijks op de computer. Ook worden woordenlijsten naar analogie geoefend op school.

Spelling doen we op dinsdag. De bekende spellingregels herhalen we, nieuwe worden aangeleerd. Fouten in de spellinglessen worden 3x goed overgeschreven.

Begrijpend lezen en woordenschat doen we op woensdag en donderdag uit Nieuwsbegrip en Nieuwsbegrip XL, (een les op de computer).

Op vrijdag is er grammatica.

Elke dag wordt er in duo’s hardop gelezen, om beurten een bladzijde. Lezen leer je immers het best door het veel te doen. Elk jaar wordt er in groepjes een presentatie gehouden.

 

Engels

Op maandag en op dinsdag doet elke groep een half uur Engels uit methode Stepping Up. Na elk blok volgt een overhoring.

We herhalen steeds de woorden en zinnen. Groep 8 herhaalt ook nog de stof van groep 7.

De oefeningen in Schoolyard zijn ook erg leuk en afwisselend.

Geschiedenis

Op maandag is er een vertelling, op dinsdag bespreken we uit het boek Er is Geschied. We overhoren in ieder geval de leskernen .Dit jaar behandelen we de stof vanaf de 16e eeuw.

Aardrijkskunde

Op woensdag en donderdag doen we aardrijkskunde aan de hand van de methode Geobas. Bij elk hoofdstuk horen een topo en een samenvatting die ook worden overhoord.

Natuur

Op donderdag. Dit jaar doen we “Wondering the World" en " Wonderlijk gemaakt" .

Verkeer:

Op vrijdag doen we verkeer. Regels en borden vanuit de methode, oefenen met examens.

Om de twee jaar hebben de kinderen Verkeersexamen “Trapvaardig”.

 

Creatieve vakken

Handwerken en handvaardigheid geven we op donderdag, tekenen op maandag en muziek doen we op vrijdag. Handwerken wordt gegeven door handwerkmoeders, handvaardigheid door de juf.

Documentatiecentrum

Op maandag kunnen de kinderen boekjes lenen, lezen, samenvatten en er power-points over maken.

Gym

Op woensdagmorgen hebben we gym in de sporthal aan de Fazant. We gaan daar op de fiets heen en zijn meestal rond12 uur weer op school.

Gymkleding en gymschoenen zijn verplicht (voetwratten). Als je drie keer je gymspullen vergeet, mag je een keer op school blijven.

Huiswerk

Zie blad. Huis werk bestaat uit leer- en maakwerk. Groep 8 krijgt in de loop van het jaar meer huiswerk, afhankelijk van het vervolgonderwijs dat ze gaan volgen.

We geven huiswerk hoofdzakelijk mee om de kinderen al vast aan huiswerk maken te laten wennen voor het vervolgonderwijs. Omdat alles op het voortgezet onderwijs nieuw en spannend is, kan het aanleiding zijn voor grote paniek als je dan ook voor het eerst (veel) huiswerk krijgt.

Merkt u dat uw kind het huiswerk eigenlijk niet aankan, trek dan alstublieft aan de bel en wacht daar niet mee. Dan kunnen we met elkaar kijken wat de beste manier is.

Ontspanning na schooltijd is en blijft belangrijk!!!

 

Leerlingvolgsysteem

In januari en juni worden de Citotoetsen afgenomen voor lezen, rekenen, spelling en begrijpend lezen. Bij het tweede en derde rapport worden de grafieken meegegeven, zodat u de vorderingen van uw kind kunt volgen.

Leerlingen die extra hulp nodig hebben krijgen RT (remedial teaching) bij één van de onderwijsassistentes.

Een eigen leerlijn is mogelijk voor kinderen die verdiepingsstof nodig hebben (het halen van tienen en af en toe een negen houden we als regel aan), maar ook kinderen die meer herhaling nodig hebben. In de klas krijgen de kinderen zo nodig ook extra hulp. We proberen zoveel mogelijk op maat te werken. Het kan soms nodig zijn dat een kind stofvermindering krijgt. Na een methodetoets maken we een foutenanalyse. Kinderen krijgen extra hulp waar nodig en na een paar weken controleren we of die hulp geholpen heeft.

Eindtoets groep 8

In de maand april wordt de eindtoets afgenomen. Dit is de Citotoets. Van tevoren oefenen we de vraagstelling met oude toetsen. Thuis kunnen de kinderen oefenen op de website van Cito.

In januari nemen we de Drempeltest af. Dit is een intelligentietest die de onderdelen van de intelligentie meet die nodig zijn voor het onderwijs..

351